เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.paksupply.com (“เว็บไซต์”) เป็นกรรมสิทธิ์ ดำเนินงาน และดูแลรักษาโดย บจก.ซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด  
กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน(ระบุข้างล่าง)
และการใช้บริการ คุณจะใช้เว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงและยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้แล้วเท่านั้น โปรดทราบว่าเราอาจมีการเปลี่ยน
แปลงข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ เราจึงขอให้คุณตรวจสอบข้อมูล ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการล่าสุด และปฎิบัติตามข้อ
กำหนดเหล่านั้นด้วย

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้
บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน รวมทั้งค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ
หรือการซื้อสินค้าของท่าน และการยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งานและการใช้บริการเว็บ paksupply.com

เนื้อหาข้อมูลต่างๆ และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย เสียง คลิปหนัง เนื้อหา หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎใน
เว็บไซต์ paksupply.com เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาโดย บจก.ซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด เราไม่อนุญาติให้คุณนำข้อมูล
หรือเก็บรวบรวมและคัดลอกข้อมูลที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน สำหรับเว็บไซต์นี้ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ไม่ให้มีการผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา จำหน่าย
จำหน่ายต่อ หรือรูปแบบการหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมจากทางบริษัทฯก่อนเป็นการล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ paksupply.com
ห้ามไม่ให้ผู้ใด หรือบริษัทใด ทำการดัดแปลง หรือจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ รวมทั้งการถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล
และส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง paksupply.com การออกแบบสินค้า (รวมถึงวัสดุสิ่งของประกอบหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง paksupply.com และ/หรือ
เจ้าของใบอนุญาตของบริษัทซึ่งได้รับการปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะไม่ยินยอมให้ท่านได้ใช้การออกแบบดังกล่าวโดยปราศจากความเห็นชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง paksupply.com

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ paksupply.com นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและ/หรือบริการ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด
ความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์
หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว การตัดสินใจเข้าใช้งาน และการพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์ สินค้า
และ/หรือบริการ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ เองทั้งสิ้น paksupply.com ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนเข้าใช้งาน

ข้อจำกัดการรับประกัน และความรับผิด

เว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำขึ้นโดยทาง paksupply.com ในรูปแบบ “ตามที่เป็นอยู่” ทาง paksupply.com ไม่สามารถรับประกันหรือรับรอง
เนื้อหาต่อการดำเนินงานและสภาพที่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์นี้ ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลาย สินค้า บริการ หรือเอกสารข้อมูล ที่แสดงให้เห็นอยู่
ในเว็บไซต์ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีรับประกันอย่างใดๆ และท่านได้เห็นชอบอย่างชัดแจ้งว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะถือเป็นการรับ
ความเสี่ยงโดยตัวท่านเอง ทางpaksupply.com จะไม่ให้การรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่า โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ดังนี้

(ก) ความครบถ้วนของข้อมูล การล่าช้าในการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ 

(ข) การไม่นำส่งข้อมูล การส่งผิด การทำลาย หรือการดัดแปลงอื่นๆ

 

(ค) การสูญหาย หรือความเสียหายประเภทใดๆ  ซึ่งเป็นผลจากการติดต่อกับ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(ง) บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือรหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือกลุ่มคำสั่งอืนใด
ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

(จ) ความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก
ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิด เผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่า
กระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน

(ฉ) เหตุการณ์ต่างๆ  ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัทฯ

การยกเลิกการใช้บริการ และจากความผิดพลาด

paksupply.com อาจใช้ดุลพินิจยกเลิกการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้

paksupply.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความ
ผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการ
ยกเลิกขึ้น และถ้าทาง paksupply.com ได้รับการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้นแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้าสำหรับ
กรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทาง paksupply.com เท่านั้น

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

paksupply.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่มีการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข
ใหม่แล้ว เมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า

กฎหมายที่ใช้บังคับ:

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.